Pozyskiwanie danych przestrzennych. Tworzenia map cyfrowych i baz danych przestrzennych – społeczno-gospodarczych i przyrodniczych oraz ich geowizualizacje, transfer i udostępnianie danych (webGIS). Elementem ćwiczeń są analizy przestrzenne z wykorzystaniem wybranych metod modelowania dla map wektorowych, rastrowych i grid. Część zajęć poświęcona jest przedstawieniu zagadnień związanych z wykorzystaniem danych dostępnych w ramach zasobów infrastruktury danych przestrzennych dostępnych w Internecie.

Ćwiczenia są realizowane z wykorzystaniem komercyjnego i wolnego oprogramowania GIS.