Kod przedmiotu: 1900-3-MSG-GL     Kod Erasmus / ISCED:     11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu:     Metody statystyczne jako miary globalizacji
Jednostka:     Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy:    
Punkty ECTS i inne:     2.00
Język prowadzenia:     polski
Kierunek podstawowy MISMaP:     geografia
Rodzaj przedmiotu:     obowiązkowe
Tryb prowadzenia:     w sali / blended learning
Skrócony opis:     Zapoznanie się ze wskaźnikami i miernikami opisującymi poziom globalizacji w poszczególnych państwach. Nabycie przez studentów umiejętność samodzielnego obliczania mierników i wskaźników oraz analizowania ich wartości pomiędzy poszczególnymi państwami i regionami. Opanowanie umiejętności wyciągania wniosków dotyczących wartości poszczególnych mierników.
Pełny opis:    
- Pojęcie mierników i wskaźników, odpowiedni sposób ich doboru, umiejętne formułowanie celu oraz sposobu jego monitorowania,
- Zastosowanie mierników i wskaźników do tworzenia oraz monitorowania dokumentów strategicznych,
- Najczęściej popełniane błędy w analizie statystycznej, problem słabej jakości danych w krajach rozwijających się,
- Obliczanie wskaźnika Giniego i analiza jego wielkości w poszczególnych regionach,
- krzywa Lorenza wraz z analizą,
- obliczanie wskaźników: HPI, HDI, zastosowanie metody standaryzacji,
- zastosowanie testu chi-kwadrat,
- sposoby konstruowania indeksów GDI i GEM,
- zastosowanie współczynnika zwartości socjoetnicznej,
- wykorzystanie metody typologii,
- zastosowanie korelacji: Spearmana i Pearsona,
- zastosowanie metody bonitacji punktowej.
Literatura:    
1. Norcliffe G. B., 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa.
2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., 1999, Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
3. Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej : elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
4. Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój, PWN, Warszawa.
Efekty kształcenia:    
Po ukończeniu ćwiczeń student:
1. w zakresie wiedzy:
- zna fachową terminologię z zakresu metod statystycznych wykorzystywanych w geografii,
- posiada podstawową wiedzę o doborze mierników oraz odpowiednim formułowaniu celu do dokumentów strategicznych,
- rozumie potrzebę określania mierników jako sposobu oceny stopnia realizacji przyjętego celu,
- zna i rozumie zależności między słabą jakością danych statystycznych a błędami popełnianymi w analizę ilościowej,
- rozumie przyczyny przestrzennego zróżnicowania mierników i wskaźników opisujących stopień globalizacji.
2. w zakresie umiejętności:
- umie obliczać podstawowe mierniki i wskaźniki globalizacji,
- potrafi dokonać analizy wartości mierników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stworzyć ranking państw pod względem poziomu ich rozwoju,
- potrafi wykorzystywać literaturę naukową (w tym także literaturę w języku obcym) oraz inne źródła do pozyskiwania wartości mierników oraz obliczania wskaźników globalizacji,
- umie wyciągać wnioski na podstawie poszczególnych mierników dotyczące poziomu rozwoju danego państwa bądź regionu.
- potrafi obliczyć następujące mierniki i wskaźniki: wskaźnik Giniego, krzywa Lorenza, wskaźnik HPI, HDI, współczynnik zwartości socjoetnicznej, wskaźnik korelacji Spearmana i Pearsona.
3. w zakresie kompetencji społecznych:
- rozumie znaczenie wskaźnika zwartości socjoetnicznej jako miernika opisującego poziom różnorodności kulturowej w wybranych regionach,
- potrafi pracować w grupie, dyskutować i dokonywać wspólnych wyborów w ramach grupy
Metody i kryteria oceniania:    
Aktywność na ćwiczeniach (20% oceny), przygotowanie ćwiczeń (80%).
Ćwiczenia w sali komputerowej.