Geografia, Geomorfologia

Strona z zadaniami online na Tydzień Geomorfologii

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie i analiza obecnego stanu procedury ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych jak i ocen strategicznych oraz podstawowe elementy i zasady wykonywania tych ocen ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej.

W trakcie kursu zostanie przedstawiona charakterystyka podstawowych procesów egzogenicznych (wietrzenie, procesy krasowe, denudacyjne, fluwialne, glacjalne, peryglacjalne, eoliczne, litoralne) oraz efekty rzeźbotwórcze.

Przedmiot ma za zadanie przedstawić w jaki sposób badania i metody stosowane w geomorfologii mogą być wykorzystane do oceny antropopresji w środowisku oraz oceny stopnia zagrożenia naturalnymi procesami dla działalności człowieka.

Przedmiot ma za zadanie przedstawić podstawowe pojęcia z zakresu modelowania procesów przyrodniczych i geostatystyki wykorzystywanych w badaniach geomorfologicznych. Na wybranych przykładach, np. modelowanie spełzywania, erozji wodnej na stoku oraz transportu rumowiska, omówione zostaną modele fizyczne, analogowe i numeryczne (fizykalne, stochastyczne i empiryczne).