Kod przedmiotu: 1900-7-PPF-FRT; Kod Erasmus / ISCED: 14.6 
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie projektów foresightowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
Grupy: Przed. ob., spec. Foresight terytorialny - sem. 1; Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski; Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe
Tryb prowadzenia: w sali;  Prowadzący     Piotr Werner
Projekt badawczy, 15 godzin; Wykład, 15 godzin

Kod przedmiotu: 1900-7-IPF1-FRT; Kod Erasmus / ISCED: 14.6 ; Nazwa przedmiotu: Indywidualny projekt foresightowy I; 
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW; Grupy: Przedm. ob., spec. Foresight terytorialny - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 ; Język prowadzenia: polski; Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe;
Tryb prowadzenia: w sali 108; Prowadzący: Piotr Werner

Przedmiot ma na celu przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zmianami środowiska przyrodniczego w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz ich wpływ na systemy ekologiczne,społeczne i ekonomiczne.

Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie i analiza obecnego stanu procedury ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla przedsięwzięć indywidualnych jak i ocen strategicznych oraz podstawowe elementy i zasady wykonywania tych ocen ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej.

Podstawowe wiadomości z przedmiotów fizycznogeograficznych (klimatologia, gleboznawstwo, hydrologia, geomorfologia), ekologii, biologii.

dla studentów Gospodarki przestrzennej

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii badań empirycznych, statystyki oraz z podstawowymi metodami ilościowymi stosowanymi do analizy zjawisk społecznych i ekonomicznych.

Zajęcia mają na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się danymi liczbowymi (rejestrowymi oraz sondażowymi), a także umiejętności ich analizy w celu prezentacji zróżnicowania zjawisk, identyfikowania problemów społeczno-gospodarczych, monitorowania zmian zachodzących w czasie. 

W toku realizacji programu student nabywa umiejętność posługiwania się pakietem statystycznym SPSS.