Rozpoznawanie komponentów środowiska i relacji pomiędzy nimi; oceny i waloryzacji krajobrazu; opracowywania map oceny środowiska przyrodniczego dla różnorakich celów. Analiza piętrowości krajobrazowej.

Poznanie różnorodności przyrody na terytorium Polski.

Prezentacja cech oraz funkcjonowania głównych typów krajobrazów Polski W części pierwszej zostaną zaprezentowane ogólne cechy przyrody Polski: budowa geologiczna, makroelementy rzeźby terenu, cechy sieci rzecznej, cechy klimatu, zróżnicowanie pokrywy glebowej, szata roślinna i antropogeniczne przekształcenia krajobrazu.

W części drugiej zostaną przedstawione typy krajobrazu Polski oraz ich funkcjonowanie.


Materiały dla studentów studiów podyplomowych